Αξιολόγηση σχολικής μονάδας

1. Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

(έτος αναφοράς: 2020-2021)

2. Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας - Στόχοι βελτίωσης και Σχέδια δράσης

(έτος εφαρμογής: 2021-2022)

3. Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

(έτος εφαρμογής: 2021-2022)